Disclaimer en privacy

Disclaimer
Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze relaties en klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Universitaire Pers Leuven is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Aansprakelijkheid
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze relaties en klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Privacy
Universitaire Pers Leuven is verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens van zijn klanten. Het beheer en de verwerking van klantgegevens gebeurt overeenkomstig de Belgische Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Elke gebruiker van de website van Universitaire Pers Leuven verklaart zich, door het loutere gebruik van de website, akkoord met het privacybeleid van Universitaire Pers Leuven. Indien Universitaire Pers Leuven zijn privacybeleid in overeenstemming met de geldige wetgeving wijzigt, geldt de publicatie van de wijzigingen op deze website als kennisgeving aan de gebruikers.

Klantgegevens
Universitaire Pers Leuven gebruikt en verzamelt enkel klantgegevens voor zover dat nodig is voor een correcte en efficiënte uitvoering van transacties met die klanten. Meer specifiek gaat het om volgende gegevens: voor het aanmaken van een account moeten naam, e-mailadres, telefoonnummer, (versleuteld) wachtwoord en afleveradres door de klant worden verstrekt, en om een efficiënte communicatie na de bestelling mogelijk te maken, worden met de toestemming van de klant klantgegevens, gegevens over de bestelling opgeslagen. Bij deelname aan een actie of prijsvraag worden naam, adres en e-mailadres opgeslagen, en van de winnaar kunnen de naam en de woonplaats worden gepubliceerd.

Kredietkaartgegevens worden niet opgeslagen door Universitaire Pers Leuven: de volledige verwerking van kredietkaartbetalingen gebeurt door Ogone BVBA (Brussel, België) op hun beveiligde site en onder hun verantwoordelijkheid. Ook Ogone respecteert de hierboven geciteerde wetgeving. Meer hierover vindt u op http://www.ogone.be/nl/Over_Ogone/Privacy%20Policy.aspx.

Verder is Universitaire Pers Leuven echter ook verplicht om bepaalde klantgegevens en gegevens over bestellingen bij te houden, om aan BTW-technische, fiscale en andere wettelijke eisen te voldoen.

Universitaire Pers Leuven kan ten slotte klantgegevens aanwenden voor interne statistieken en evaluatie.

Informatische gegevens
De website van Universitaire Pers Leuven maakt gebruik van cookies. De cookies laten toe de gebruiker voor de duur van zijn bezoek op de website te volgen en dienen louter ter identificatie van de browser-sessie. De gebruikers van de website zijn vrij om cookies te weigeren via hun browserinstellingen, maar zij zullen daardoor van bepaalde functies geen gebruik kunnen maken.

Universitaire Pers Leuven maakt ten slotte gebruik van Google Analytics, een systeem dat anonieme, algemene rapportering voorziet over het gebruik van haar website. Meer informatie vindt u bij Google: http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html.

Mededeling van gegevens
Universitaire Pers Leuven gebruikt de verkregen gegevens in eerste instantie enkel intern. Gegevens zullen uitsluitend aan derden worden doorgegeven wanneer de wet, een juridische procedure of gerechtelijk bevel het voorschrijft of voor zover het noodzakelijk is voor de uitvoering van een bestelling.

Universitaire Pers Leuven neemt alle redelijke maatregelen om de verwerking en bewaring van klantgegevens veilig te houden, en alle personeelsleden van Universitaire Pers Leuven zijn ertoe gehouden de klantgegevens vertrouwelijk te behandelen. Automatische verwerking van persoonsgegevens wordt steeds voorafgaandelijk aangegeven bij de Belgische Privacycommissie. Wanneer de klantgegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van een bestelling, noch om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zullen ze binnen een redelijke termijn worden verwijderd.

Toegang tot de gegevens
Alle klanten hebben het recht om hun gegevens te bekijken en zo nodig te corrigeren.

Universitaire Pers Leuven kan via post of elektronische post productinformatie sturen naar klanten of naar andere personen die er hun toestemming voor hebben gegeven. De ontvangers hebben echter steeds de mogelijkheid zich te verzetten tegen het ontvangen van dergelijke informatie. Elk bericht met reclameboodschappen verstuurd door Universitaire Pers Leuven bevat richtlijnen voor de uitschrijving.

Voor opmerkingen of vragen over het privacybeleid van Universitaire Pers Leuven kan u terecht bij marketing [at] upl [dot] be.